Turizm ve Otel İşletmeciliği Ders İçerikleri

 

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

1.DÖNEM

TDB 1801 TÜRK DİLİ-I

Dil, diller ve Türk dili, dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri

ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ –I

İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvvayi Milliye ve Misak-ı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü Barışı.

YDB 1801 YABANCI DİL –I

Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn’t, Must, Mustn’t, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

GENEL TURIZM

Bu dersle, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programında seyahat, turizm ve turist ile ilgili kavramlar hakkında bilgi vermek, bu konulardaki yeterliliğin kazandırılması amaçlanmaktır.

KARŞILAYICI ACENTA

Bu dersle , Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Karşılayıcı (incoming) acentelerinin işlevlerini tanıtmak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

İLETİŞİM

İletişim kavramı, iletişim süreci, iletişim araçları, iletişim metotları, yazılı ve sözlü iletişim, etkili iletişim konularında bilgi ve beceri kazandırmak.  

İŞLETME YÖNETIMI I

İşletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimini ve işletmeyi genel ve bütüncül bir bakış açısı ile tanımlamak.İşletme fonksiyonlarını genel olarak tanımlamak.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Internet teknolojilerinin ve Office programlarının etkin kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

-SEÇMELİ DERSLER

ÇEVRE KORUMA

Çevrenin turizm üzerindeki etkileri, turizmin çevre üzerindeki etkileri, çevre politikaları, sürdürülebilir turizm, taşıma kapasitesi, alternatif turizm türleri ve çevre risk analizleri bu dersin konuları arasındadır.  

ÖN BÜRO HIZMETLERI

Bu ders ile öğrenciye; ön büro organizasyonunu tanıma, kişisel bakım yapma, konukları karşılama, konuk bagajlarını taşıma, telefon hizmetlerini yürütme ile ilgili yeterlikleri  kazandırmak amaçlanmaktadır.

PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

Öğrencilere iş dünyasında ve sosyal hayatlarında kullanacakları protokol bilgilerini kazandırmak, bu bilgileri uygun yer ve zamanda iletişim içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla çalışırken davranış olarak sergileme ve uygulama becerisini geliştirmektir.

ALMANCA I – FRANSIZCA I

Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dilde (Almanca I –Fransızca I) başlangıç seviyesinde yazılı veya sözlü anlatımı doğru olarak anlayabilmesi, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilmesi, anlatılmak istenileni anlaşılır bir şekilde sözlü ifade edebilmesi ve okuduğunu anlama yetilerini geliştirebilmesidir.

EKSTRA SEÇMELİ DERS

 

2. Dönem

İNGILIZCE II

Bu ders YDB 1801 kodlu dersin devamıdır.

ATATÜRK İLKELERI VE İNKLAP TARIHI II    

Bu ders ATB 1801 kodlu dersin devamıdır.

TÜRK DILI II  

Bu ders TDB 1801 kodlu dersin devamıdır.

BİLETLEME

Bu dersle turizm seyahat hizmetleri öğrencilerine, havacılıkla ve uçak biletleri ile ilgili tanımlar temel bilgilerin öğretilmesi ve merkezi rezervasyon sistemlerini (Galileo) kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktır.

ACENTA MUHASEBESI  

Bu dersin amacı Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Acente muhasebesi işlemlerini yürütmek yeterliğinin kazandırılmasıdır.

REZERVASYON

Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında rezervasyon işlemlerinin kontrolü yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI

Bu ders ile öğrenciye, turizm hareketlerine uygun olarak paket tur hazırlama ve transferi gerçekleştirme, paket tur üretimi ön hazırlıklarını yapma ve paket tur içerisinde yer alan işletmeleri tanıma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

İŞLETME YÖNETIMI II

Bu ders İŞY 1801 kodlu dersin devamıdır. 

Mesleki Staj (30 iş günü)

-SEÇMELI DERSLER

KONUK İLETİŞİMİ

Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında, konuk iletişiminin sağlanması yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II

Bu ders BİP 1803 kodlu dersin devamıdır.

ALMANCA II- FRANSIZCA II    

Bu dersler YDB 1803-YDB 1805 kodlu derslerin devamıdır.

Ekstra Seçmeli Ders

 

3. Dönem

MESLEKİ İNİLİZCE I

Öğrencilerin turizm sektöründe sıkça kullanılan günlük ifadeleri bilmesi, bunları kullanabilmesi, diyaloglarda kendisine sorulan soruları yanıtlayabilmesi, iş ortamında geçebilecek günlük konuşmaları dinleyip anlamayabilmesi, konuşmaya cevap verebilmesi, vurgu ve tonlamaları fark edebilmesi ve yerinde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

KONGRE VE SEMINER ORGANIZASYONU

Uluslararası ve ulusal kongre turizminin temel özelliklerinin, kongre ve fuar organizasyonunun tüm aşamalarındaki hazırlık tekniklerinin süreçlerinin kavranabilmesini sağlamak.

TURIZM PAZARLAMASI

Pazarlama ve turizm pazarlamasının temel kavramlarını öğretmek, turistik tüketici davranışının kavratılması, turist karar verme sürecinin kavratılması, turizm işletmelerinde pazar kavramı, turizm pazarlarının nitelikleri, pazar bölümlendirme ve pazarlama stratejilerini kavratmak, turizm işletmelerinde pazarlama karmasının kavranması.

TÜRKIYE FIZIKI COĞRAFYASI

Türkiye´deki turizm faaliyetlerinin bölgesel olarak yerleşimlerinin ve turizmle ilgili demografik özelliklerinin; doğal, tarihi, arkeolojik çekiciliklerine göre ve bir turistik ürün olarak incelenmesi.

ANADOLU UYGARLIKLARI

Bin yıllar boyunca uygarlıkların merkezi olan Anadolu topraklarında , tarih süreci içerisinde yer alan uygarlıkların tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

 

BİLETLEME OTOMASYOM

A sınıfı acentalarda biletleme sistemlerini kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

TURİZM EKONOMİSİ

Ekonominin temel kavramlarını, Turizmin ekonomik etkilerini tanıtmak amaçlanmaktadır.

 

-          Seçmeli Dersler

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI

Bu derste insan kaynaklarını yönetme ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME

Bu dersle öğrencilere dosyalama ve arşivleme yapma/ yaptırma yeterliğini kazandırılması amaçlanmaktadır.

SATIŞ YÖNETİMİ

Satış yönetimi fonksiyonu ve faaliyetlerinin planlanması, satış gücünün örgütlendirilmesi, satış faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi, satış gücü temsilcilerinin seçimi ve eğitimi, satışçıların kişisel özellikleri ve görevleri, satış konuşması ve konuşmanın safhaları, satın alıcının itirazları ve karşılama konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Bu ders, öğrencilerin, çalışma yaşamını etkileyen riskleri tanımlaması, bu riskleri kontrol altına alabilmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışanların ve çevresinin sağlığının korunması, geliştirilmesi hakkında bilgi ve beceri geliştirmesini sağlar.

MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyetleri. Doğrudan işçilik maliyetleri. Genel üretim maliyetleri. Tekdüzen hesap planında kayıt yöntemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi. Safha maliyetleme yöntemi.

Ekstra Seçmeli Ders

 

4. Dönem

MESLEKI İNGILIZCE II

Bu ders TSH 2001 kodlu dersin devamıdır.

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNIKLERI

Bilgi, bilim, bilimsel bilgi hakkında bilgi vermek. Bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden farkını ortaya koymak. Bilime yönelik pozitivist ve pozitivist ötesi yaklaşımlara değinmek. Tez konusunun seçimi, alıntı yöntemleri kaynak gösterme yöntemleri, tez şekil şartları hakkında uygulamalı bilgi vermek.

TUR PROGRAMLARI

Bu dersin amacı, öğrencilerin paket tur planlaması, gerçekleştirilmesi ve kontrolü ile ilgili temel teorik bilgileri almalarını sağlamaktır.

 

REHBERLİK HİZMETLERİ

Öğrencilerin turist rehberliği mesleğini tanımaları ve bu mesleği icra edebilmek için gerekli teorik bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır.

REKLAMASYON

Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında reklâmasyon işlemlerini yürütme yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

 

-Seçmeli Dersler

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Günümüzün yoğun rekabet ortamında, mevcut müşteriyi elde tutmak ve yeni müşteriler kazanmak, işletmenin hayatını sürdürebilmesi açısından son derece önem kazanmıştır. Bu derste öğrencilere müşteri ilişkilerinin önemi ve işletme devamlılığı üzerindeki rolü, müşteri odaklı bir kültürün yaratılması ve yönetilmesinin gerekliliği anlatılmaya çalışılacaktır.

 

MESLEK ETİĞİ

Ahlaki değerlerin örgüt kültürü ve imajındaki önemi, istenilen ahlaki davranışların ve değerlerin geliştirilmesi programlarının nasıl uygulanabileceği, ahlaki davranışların nasıl denetlenebileceği ve ahlaki değerlerin ihlalinde izlenebilecek yolların neler olabileceğinin öğretilmesi dersin amacını oluşturmaktadır

İLK YARDIM

lk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.

TURIZM MEVZUATI

Turizm hukukunun kaynaklarını ve kavramlarını kavrayabilme, Turizmde örgütlenmeye yönelik yasal düzenlemeleri tanıyabilme, Turizmi teşvik yasalarını tanıyabilme Turistik tesisler yönetmeliğini tanıyabilme Seyahat Acenteleri ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrayabilme,

İŞ ORGANİZASYONU

Seyahat acentalarda organizasyon becerilerinin geliştirilmesi, özel olay ve etkinliklerde organizasyon becerilerinin arttırılması.

Ekstra Seçmeli Ders

Mesleki Staj  (30 iş günü)

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA  MESLEK YÜKSEKOKULU 
OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
DERSİN KODU SINIF Y.Y. DERSİN ADI TÜRÜ T U L DERS SAATİ K AKTS
YDB 1801 1 1 İNGİLİZCE  I* Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1803 1 1 ALMANCA  I* Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1805 1 1 FRANSIZCA  I* Z 2 0 0 2 2 2
ATB 1801 1 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2
TDB 1801 1 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
TOİ 1001 1 1 ÖN BÜRO HİZMETLERİ Z 2 0 0 2 2 4
TOİ 1003 1 1 KAT HİZMETLERİ Z 2 2 0 4 3 4
TOİ 1005 1 1 GENEL TURİZM Z 3 0 0 3 3 3
TOİ 1007 1 1 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I Z 4 2 0 6 5 6
TOİ 1009 1 1 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Z 2 0 0 2 2 4
BİP 1801 1 1 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I  Z 2 0 0 2 2 3
            21 4 0 25 23 30
                       
YDB 1802 1 2 İNGİLİZCE  II* Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1804 1 2 ALMANCA  II* Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1806 1 2 FRANSIZCA  II* Z 2 0 0 2 2 2
ATB 1802 1 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
TDB 1802 1 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2
TOİ 1002 1 2 TURİZM EKONOMİSİ Z 2 0 0 2 2 2
TOİ 1004 1 2 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞL. Z 2 0 0 2 2 2
TOİ 1008 1 2 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II Z 4 2 0 6 5 5
TOİ 1006 1 2 TUR OPE. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Z 2 0 0 2 2 2
TOİ 1010 1 2 KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Z 2 0 0 2 2 2
BİP 1802 1 2 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II  Z 2 0 0 2 2 3
TOİ 1498 1 2 MESLEK STAJI  Z 30 İş günü 8
        TOPLAM   20 2 0 22 21 30
                       
TOİ 2001 2 3 MESLEKİ YABANCI DİL I(İngilizce)* Z 2 0 0 2 2 3
TOİ 2003 2 3 MESLEKİ YABANCI DİL I(Almanca)* Z 2 0 0 2 2 3
TOİ 2005 2 3 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Z 2 0 0 2 2 2
TOİ 2007 2 3 MENÜ PLANLAMA Z 3 1 0 4 4 5
PZR 2809 2 3 TURİZM PAZARLAMASI Z 3 0 0 3 3 3
TOİ 2009 2 3 TURİZM COĞRAFYASI I Z 2 0 0 2 2 3
            12 1 0 13 13 16
RTV 2801 2 3 İLETİŞİM** S 2 0 0 2 2 3
TOİ 2501 2 3 ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ** S 2 0 0 2 2 3
İŞY 2805 2 3 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ** S 2 0 0 2 2 3
TOİ 2503 2 3 DEKORASYON HİZMETLERİ** S 2 0 0 2 2 2
TOİ 2505 2 3 ODA SERVİSİ** S 3 1 0 4 4 6
TOİ 2507 2 3 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I** S 3 3 0 6 5 6
AŞH 2801 2 3 ZİYAFET MUTFAĞI** S 3 1 0 4 4 4
TOİ 2511 2 3 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI ** S 1 1 0 2 2 2
İŞY 2803 2 3 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** S 2 0 0 2 2 3
MUH 2805 2 3 GENEL MUHASEBE I** S 3 0 0 3 3 3
PZR 2813 2 3 SATIŞ YÖNETİMİ** S 4 2 0 6 5 6
PZR 2811 2 3 PAZARLAMA İLKELERİ** S 4 1 0 5 5 6
TOİ 2509 2 3 ŞARAP SERVİSİ** S 3 1 0 4 4 4
İŞY 2815 2 3 EKONOMİ** S 3 0 0 3 3 5
YDB 2801 2 3 2. YABANCI DİL I(İngilizce)* S 4 0 0 4 4 4
YDB 2803 2 3 2. YABANCI DİL I(Almanca)* S 4 0 0 4 4 4
YDB 2805 2 3 2. YABANCI DİL I(Rusça)* S 4 0 0 4 4 4
İŞY 2813 2 3 İŞLETME YÖNETİMİ I** S 2 0 0 2 2 3
İŞY 2817 2 3 TEMEL HUKUK** S 2 0 0 2 2 3
SGP 2801 2 3 İLK YARDIM** S 2 0 0 2 2 3
    2 3 BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ** S 3 0 0 3 3 3
      TOPLAM             30
                       
TOİ 2002 2 4 MESLEKİ YABANCI DİL II(İngilizce)* Z 2 0 0 2 2 3
TOİ 2004 2 4 MESLEKİ YABANCI DİL II(Almanca)* Z 2 0 0 2 2 3
TOİ 2006 2 4 BARDA SERVİS Z 4 2 0 6 5 5
TOİ 2010 2 4 TURİZM COĞRAFYASI II Z 2 0 0 2 2 3
TOİ 2008 2 4 ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL. Z 2 0 0 2 2 3
            10 2 0 12 11 14
TOİ 2504 2 4 ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ*** S 2 0 0 2 2 2
TOİ 2502 2 4 ZİYAFET SERVİSİ VE YÖNETİMİ*** S 3 2 0 5 2 6
TOİ 2506 2 4 TURİZM MEVZUATI* S 2 0 0 2 2 2
TOİ 2508 2 4 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II*** S 3 3 0 6 5 6
TOİ 2510 2 4 KONUKLA İLETİŞİM*** S 2 0 0 2 2 4
YDB 2802 2 4 2. YABANCI DİL II(İngilizce)* S 4 0 0 4 4 4
YDB 2804 2 4 2. YABANCI DİL II(Almanca)* S 4 0 0 4 4 4
YDB 2806 2 4 2. YABANCI DİL II(Rusça)* S 4 0 0 4 4 4
MUH 2810 2 4 MALİYET MUHASEBESİ*** S 4 0 0 4 4 4
TOİ 2512 2 4 MESLEK ETİĞİ* S 2 0 0 2 2 2
PZR 2804 2 4 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ*** S 2 0 0 2 2 3
TOİ 2514 2 4 KAT KONTROLÜ*** S 2 0 0 2 2 3
TOİ 2516 2 4 GENEL ALANLAR KONTROLÜ*** S 2 0 0 2 2 2
SGP 2804 2 4 ÇEVRE KORUMA*** S 2 0 0 2 2 3
MUH 2812 2 4 ENVANTER İŞLEMLERİ*** S 2 0 0 2 2 2
İŞY 2808 2 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ*** S 2 0 0 2 2 3
TOİ 2518 2 4 İŞ ORGANİZASYONU*** S 3 0 0 3 3 3
İŞY 2814 2 4 İŞLETME YÖNETİMİ II*** S 2 0 0 2 2 3
TSH 2804 2 4 ANADOLU UYGARLIKLARI*** S 1 1 0 2 2 2
    2 4 BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ*** S 3 0 0 3 3 3
TOİ 2798 2 4 MESLEK STAJI *** S 30 İş günü 8
        TOPLAM             30
* Bu derslerden sadece birisi seçilecektir                                                                                                               
** En az 14 AKTS seçmeli ders seçilecektir.              
*** En az 16 AKTS seçmeli ders seçilecektir.              
Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.  
                       
Z=Zorunlu Ders, M= Mesleki Ders, S= Seçmeli Ders, AKTS= Avrupa Kredi Transfer Sistemi        
Yarıyıllar   Seçimlik Dersler                            Toplam            
I. Yarıyıl   0 AKTS                                   30            
II. Yarıyıl   0 AKTS                                   30            
III. Yarıyıl   14 AKTS                                   30            
IV: Yarıyıl   16 AKTS                                   30            
Minimum Mezuniyet Kredisi  : 120 AKTS' dir.              
                       

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

TÜRK DİLİ I

İNGİLİZCE I

ALMANCA I

FRANSIZCA I

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

KAT HİZMETLERİ

GENEL TURİZM

YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ

İNGİLİZCE II *

ALMANCA II *

FRANSIZCA II *

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I II

TÜRK DİLİ II

TURİZM EKONOMİSİ

KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ

YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II

MESLEK STAJI

MESLEKİ YABANCI DİL II (English) *

MESLEKİ YABANCI DİL II (German) *

ÖN BÜRO ODA İŞLEMLERİ

MENÜ PLANLAMA

TURİZM PAZARLAMASI

TURİZM COĞRAFYASI

İLETİŞİM **

ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ **

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ **

DEKORASYON HİZMETLERİ **

ODA SERVİSİ **

OTELCİLİK OTOMASYON HİZMETLERİ **

BANQUET KITCHEN **

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI **

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ **

GENEL MUHASEBE II **

SATIŞ YÖNETİMİ **

PAZARLAMA İLKELERİ **

ŞARAP SERVİSİ **

EKONOMİ**

MESLEKİ YABANCI DİL II (English) *

MESLEKİ YABANCI DİL II (German) *

MESLEKİ YABANCI DİL II I (Russian) *

İŞLETME YÖNETİMİ I**

TEMEL HUKUK **

İLK YARDIM **

SEÇMELİ OLMAYAN DERS **

MESLEKİ YABANCI DİL II (English) *

MESLEKİ YABANCI DİL II (German) *

BAR SERVİSİ

TURİZM COĞRAFYASI II

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞLEMLERİ

ÖN BÜRODA VARDİYA İŞL. ***

ZİYAFET SERVİSİ VE YÖNETİMİ ***

TURİZM MEVZUATI *

OTELCİLİK OTOMASYON HİZMETLERİ II ***

KONUKLA İLETİŞİM ***

MESLEKİ YABANCI DİL II (English) *

MESLEKİ YABANCI DİL II (German) *

MESLEKİ YABANCI DİL II (Russian) *

MALİYET MUHASEBESİ ***

MESLEK ETİĞİ *

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ***

KAT KONTROLÜ ***

GENEL ALANLAR KONTROLÜ ***

ÇEVRE KORUMA ***

ENVANTER İŞLEMLERİ ***

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ***

İŞ ORGANİZASYONU ***

İŞLETME YÖNETİMİ II ***

ANADOLU UYGARLIKLARI ***

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ***

MESLEK STAJI ***

                        

Bağlantılar
Personel
Yukarı Çık